Cookies & privacy policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. De website beschikbaar op het www.peugeotscheerens.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van BV GARAGE SCHEERES, met ondernemingsnummer BE0405.138.316 en met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Pathoekeweg 17 (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door de Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als Verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is ten allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@peugeotscheerens.be. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6. De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

 

2. Wie zijn wij en hoe kunt ons contacteren?

Rechtsvorm: BV

Vennootschapsnaam: BV GARAGE SCHEERENS

Handelsnaam: GARAGE SCHEERENS

Maatschappelijke zetel: Pathoekeweg 17, 8000 BRUGGE

BTW-nummer: BE0405.138.136.

Telefoonnummer: 050/33.42.76

E-mail: info@peugeotscheerens.be

Hyperlink(s) Website: www.peugeotscheerens.be

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld onder meer met het oog op de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer (onder meer: klantenadministratie, offertes, facturatie, leveringen, het maken van afspraken voor onderhoud, reservaties, financiering en controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven);
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame;

 

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder meer op basis van de volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van het legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door het vakje ‘Ik verklaar mij akkoord met de privacyverklaring’ aan te vinken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

 

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

5.1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, nummerplaat);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum- en plaats, nationaliteit);
 • Voertuiggegevens (merk en model, producten en diensten waarvoor u belangstelling hebt getoond, een offerte heeft aangevraagd of aangeschaft hebt);
 • Voertuiggegevens in geval van uitvoering van herstelling (chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling).

BV GARAGE SCHEERENS verbindt er zich toe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

5.2. Wij verwerken onder meer ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

 

6. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

6.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij Combell nv, Skaldenstraat 121, 9042 Gent.

6.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij verbinden er ons toe om de gegevens niet langer te bewaren dan 30 dagen.

 

7. Wat zijn uw rechten?

7.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • van uw persoonsgegevens;
 • (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;
 • van de verwerking die op u betrekking heeft.

7.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

7.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

7.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

7.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

7.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op info@peugeotscheerens.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

 

8. Wat zijn onze verplichtingen?

8.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

8.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

8.3. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

8.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

 In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres: info@garagescheerens.be.

8.4. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

 

9. Cookies

9.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

9.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 • Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.
 • Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van BV GARAGE SCHEERENS door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.
 • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de website op behoorlijke wijze te laten functioneren.
 • Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

9.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@peugeotscheerens.be

9.4. De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

9.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert.

 

Vragen? Contacteer ons gerust: info@garagescheerens.be

Deze website maakt gebruik van cookies.

Het gebruik van cookies op garagescheerens.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid van Garage Scheerens.
 

Bijkomende cookies:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.