Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

1. Identiteit en contactgegevens van BV GARAGE SCHEERENS:

1.1. De website beschikbaar op het adres www.garagescheerens.be hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van BV GARAGE SCHEERENS, met ondernemingsnummer BE0405.138.316 en met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Pathoekeweg 17 (hierna ook: “wij” of “ons”). 
1.2. Informatie en gegevens van BV GARAGE SCHEERENS:

Vennootschapsnaam: BV GARAGE SCHEERENS

Handelsnaam: GARAGE SCHEERENS

Maatschappelijke zetel: 8000 BRUGGE, Pathoekeweg 17

BTW-nummer: BE0405.138.316

Telefoonnummer: 050/33.42.76

E-mail: info@garagescheerens.be

Hyperlink(s) Website: www.garagescheerens.be

 

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website gebruik maakt.

2.2. Vooraleer u op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door het vakje aan te vinken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.

2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2.4. BV GARAGE SCHEERENS behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.

2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

 

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Informatie en inhoud op de Website

3.1.1. BV GARAGE SCHEERENS tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor BV GARAGE SCHEERENS geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.1.2. BV GARAGE SCHEERENS kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met BV GARAGE SCHEERENS. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van BV GARAGE SCHEERENS i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.1.4. U bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.

3.2. Uw verplichtingen

3.2.1. U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

3.2.2. Voor het geval de systemen van BV GARAGE SCHEERENS, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zouden lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van BV GARAGE SCHEERENS en zal u BV GARAGE SCHEERENS integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van BV GARAGE SCHEERENS) die hierdoor schade zouden lijden.

 

4. Verwerking van persoonsgegevens

BV GARAGE SCHEERENS draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website, kunt u de privacy policy raadplegen op: www.garagescheerens.be/nl/privacybeleid/

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. BV GARAGE SCHEERENS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;
  • enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;
  • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;
  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
  • gevallen van overmacht;
  • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

5.2. BV GARAGE SCHEERENS kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van BV GARAGE SCHEERENS of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BV GARAGE SCHEERENS of haar licentiegevers.

Het is u met andere woorden ten allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met BV GARAGE SCHEERENS) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BV GARAGE SCHEERENS of haar licentiegevers.

6.3. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van BV GARAGE SCHEERENS aan u.

6.4. U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

6.5. U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en BV GARAGE SCHEERENS integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

 

7. Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan BV GARAGE SCHEERENS via e-mail: info@garagescheerens.be.

 

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

 

9. Contactgegevens BV GARAGE SCHEERENS

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de gebruiker BV GARAGE SCHEERENS contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: 8000 BRUGGE, Pathoekeweg 17

E-mailadres: info@garagescheerens.be

Telefoonnummer: 050/33.42.76

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om puur technische redenen, voor een normaal bezoek aan de website. Gezien de techn ische noodzaak geldt alleen een informatieverplichting. Deze cookies worden geplaatst zodra je de website bezoekt en staan altijd actief.

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan onze website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van onze website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via onze website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.